UPDATE : 28-04-2564

ฝ่ายบุคคล บริษัทเวลเทค กรุ๊ป จำกัด

13/27,13/28 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel. 02-491-4564 (อัตโนมัติ 200 สาย) Fax. 02-491-4598

เวลาทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.

E-mail : human_resource@welltechgroup.co.th
Website : www.welltechgroup.co.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานการตลาด

ลักษณะงาน

ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย, วางแผนกิจกรรมทางด้านการตลาด และเปิดตลาดสินค้าใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • – มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • – บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น รอบคอบและมีความรับผิดชอบ
 • – ทำงานเชิงรุกและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
 • – สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • – มีประสบการณ์ในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดเกี่ยวกับสินค้าไอที (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • – สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
ส่งข้อมูลสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานขาย

ลักษณะงาน

นำเสนอขายสินค้าประเภทไอที ตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ, เดินทางพบปะลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • – วุฒิการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • – บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
 • – มีความกระตือรือร้น และรักงานขาย
 • – มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าไอที (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • – สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • – สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ (มีรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ส่งข้อมูลสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานฝ่ายจัดซื้อ

ลักษณะงาน

วางแผนการดำเนินการจัดซื้อตามความต้องการของบริษัทฯ
สำรวจตรวจสอบ Stock สินค้าให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน
ต่อรองราคา เลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – เพศหญิง อายุ 25 – 39 ปี
 • – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • – สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • – มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสินค้าไอที
 • – ทำงานเชิงรุกและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
 • – สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • – มีทักษะการเจรจาต่อรอง
ส่งข้อมูลสมัครงาน
ผู้จัดการดูแลส่วนการขาย Super Store

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนผู้จัดการดูแลส่วนการขาย Super Store

ลักษณะงาน

กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และติดตามผล ให้บรรลุเป้าหมาย สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดและมีความรู้ระบบการขายกลุ่มลูกค้า Modern Trade

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • – เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
 • – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • – มีภาวะผู้นำสูง ทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักการขาย
 • – มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ในการขาย
 • – มีทักษะในการต่อรองสูง กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • – มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • – สามารถใช้โปรแกรม MS Office มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส่งข้อมูลสมัครงาน