Reduced price New

Gold-1000 1000VA/400W

• สำรองฟ้าชนิด Line Interactive with Stabilizer

• ควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
• จ่ายไปไดเ้ต็ม 1000VA/400Watt
• รักษาระดับแรงดันให้คงที่ แม้ ไฟตก ไฟเกิน ใช้งานไดทั่วประเทศ
• สำรองไฟฟ้าได้นาน 15-30 นาที
• มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและสัญญาณรบกวน
• มี Switch ทดสอบแบตเตอรี่ และตัดสัญาญเสียงเตือน
• ตรวจสภาพแบตเตอรี่เองโดยอัตโนมัติ
• ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (เมื่อไม่มีการใช้งาน)
In stock
0 Items
2,790 บาท
Color :
Quantity

OTHER PRODUCTS

Reduced price New
WPM-03

1,490 บาท