Reduced price New

ATOM LCD 800VA/320W

• ควบคุมการทำงานดว้ ย Microprocessor

• ติดตั้งระบบชาร์จแบตเตอรี่ ประสิทธิภาพสูง เต็มเร็วขึ้น 50%
• รักษาระดับแรงดันให้คงที่ แม้ไ้ฟตก ไฟเกิน ใช้งานได้ทั่วประเทศ
• สำรองไฟฟ้าไดน้ าน 15-30 นาที
• ระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์
• หน้าจอแสดงสภาวะการทำงานแบบ LCD
• USB Interface
• ช่องต่ออุปกรณ์ 3 ช่องสำรองไฟ 1 ช่องสำหรับป้องกันไฟกระชาก
In stock
0 Items
1,990 บาท
Color :
Quantity

OTHER PRODUCTS