บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด

 

เรามีมุ่งมั่นในการมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงแก่ บุคลลากรทางการแพทย์ บริษัทยังมุ่งเน้นในการสนับสนุนส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคนิค และนวัตกรรมใหม่ทางด้านการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยอย่างทันสมัย และปลอดภัย

เฮลธ์เมดิค มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ การบริการลูกค้าที่ถูกต้องและรวดเร็วฉับไว เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิในของเราในการมีส่วนช่วยนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในประเทศไทย เรายังยึดหลักการดำเนินกิจการบนพื้นฐานการบริการที่รวดเร็ว ฉับไว และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อพนักงาน ลูกค้า และ สังคม